Sedan i juli 2016 koordinerar Sustainable Innovation innovationsklustret för energi- och resurseffektiva samhällen som är delfinansierat av Energimyndigheten och genomsyrar hela verksamheten. Här bryter vi traditionellt stuprörstänkande, invanda mönster och skapar en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer och samarbeten.

Innovationsklustret för energi- och resurseffektiva samhällen är ett tvärsektoriellt samarbete för att stimulera energi- och resurseffektiva innovationer (produkter, tjänster, processer, affärsmodeller) för hållbara samhällen i verkliga demonstrationsmiljöer (living labs etc.).

Bakgrund

Klustret bygger vidare på erfarenheter av samarbetet mellan medlemsföretagen i Sustainable Innovation och de nätverk som byggts upp med andra aktörer inom området. Samarbetet har haft en bevisad förmåga att bygga sektorövergripande projektkonsortier som involverar små och stora företag, forskningsinstitutioner, kommuner och landsting, ideella organisationer m.fl. och som i majoriteten av genomförda projekt haft ett tydligt användarperspektiv.

Det hittillsvarande samarbetet har skapat en stark kompetensbas och erfarenhet att bygga vidare på samtidigt som utvecklingsområden identifierats för att kunna skapa ett innovationskluster med ännu starkare genomslag.  Genom Klustret kommer framförallt kopplingen till den akademiska forskningsfronten vad gäller innovation- och spridning att kunna stärkas och därmed bygga processkompetens i klustret.  Vidare anlägger klustret ett starkt användar- och konsumentperspektiv som sällan har egna resursstarka företrädare som kan gå in i samarbeten av detta slag. Klustret stärker samarbetet med andra aktörer och initiativ inom området och skapar effektivare kommunikation för spridning av resultat och erfarenheter utanför klustret.

Målsättning

Det övergripande målet är att genom ett samarbete som bryter traditionellt stuprörstänkande och invanda mönster skapa en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer som inom fem år kan nå spridning och kommersialisering och leda till omfattande och transformativ energi- och resurseffektivisering.

Tid

Klustrets första etapp pågår mellan 1 juli 2016 och 31 december 2018.


Innovationsklustret är indelat i ett antal olika arbetspaket, nedan är en kort beskrivning av vad varje paket bidrar med  och vill uppnå med och under projekttiden.

AP1: Projektledning och koordinering

Projektet leds av Sustainable Innovation. Ett särskilt initialt fokus på uppstarten innebär en intensivare insats under andra halvåret 2016: Metodutveckling, investeringar i riktade kommunikationskanalser, utvecklad verksamhetsplan.

AP2: Samverkansaktiviteter

Aktiviteter med medlemsföretagen såsom styrelse, utvecklingsråd, temainriktade workshops kring branschöverskridande utmaningar och möjligheter.

Initiering och formering av utvecklingsprojekt. Klustret ska under etappen fram till och med 2018 generera minst 20 projektansökningar eller av aktörerna egenfinansierade projekt .

Uppmuntra aktivt deltagande i aktiviteter från andra aktörer än etablerade företag utan att dessa behöver gå in som medfinansiärer och medlemmar.

AP3: Verksamhetsplan med prioriterade utvecklingsområden under projektperioden.

Verksamhetsplaneringen leds av VD Sustainable Innovation i samarbete med projektledaren där inriktning och prioriteringar sker inom AP2.

AP4: Nätverk

Etableras och underhålls med andra aktörer via medlemsföretagen, projektsamverkan samt branschorgan och intresseorganisationer, forskningsinstitutioner, liknande innovationskluster inom EU m.fl..

AP5: Metodutveckling

Ledande akademiska forskningsmiljöer inom innovationsprocesser, förbättringskunskap och spridning identifieras och knyts i ett kontinuerligt samarbete med klustret. Dels för att utveckla effektiva arbetsmetoder för att identifiera behov ur ett användarperspektiv och initiera innovationsprojekt i ett branschöverskridande kluster. Metodutvecklingen syftar också till att skapa en utvecklad, implementerad och dokumenterad metod för att främja spridning, uppskalning och kommersialisering efter avslutade demonstrationsprojekt. Metoden inkluderas redan i projektplaneringen för att kunna tillämpas där lyckade demonstrationer gör insatser för spridning relevanta.

AP6: Kvantifiering av energieffektiviserings- och klimatrelevans

Med neutral part sker utvärdering av samtliga projekt inom klustret gällande nyckeltal för klimatnytta (reduktion av CO2-ekv.) energieffektivisering (kWh) och andra väsentliga aspekter på resurseffektivisering.

AP7: Spridning och kommunikation

Stor vikt läggs vid att utveckla insatserna för kommunikation för att främja spridning och tillämpning av resultat långt utanför medlemmarna i klustret eller det enskilda projektet. Det sker bland annat genom en årlig Hållbarhetsarena under Almedalsveckan i Visby, frukostseminarier, spridning i traditionella och sociala media, på huvudhemsidan, projekthemsidor, konferenser och seminarier. Skräddarsydda insatser utformas beroende på område och målgrupp.

AP8: Utvärdering och slutrapport.

Utvärderingen fokuserar på klustrets möjligheter att aktivt bidra till implementering efter genomförda demonstrationsprojekt samt övriga spridningseffekter.

Projekt som är startade inom klustret, klicka här >>