Nu lyfter vi era idéer till nästa nivå
– ta chansen att få 100 000 kr och stöd för vidareutveckling!

 

Har du en idé eller en utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkommen till workshopen där vi gör idé till verklighet.

Snabbfakta

När: 7 februari kl. 10:00-15:00
Var: Drottninggatan 33, Stockholm
Hur: Idé-workshop i där vi utvecklar morgondagens lösningar. Vi bjuder på fika och lunch!

 

Tillsammans med ledande experter och aktörer från relevanta sektorer kommer vi under dagen att brainstorma fram olika lösningar på utmaningar och undersöka hur vi kan få dem att bli verklighet. Det kanske finns fler som har funderat på samma sak? Passa på att registrera dig idag så hamnar din idé i fokus när vi sätter agendan!

Workshopen ingår i projekt Idéverkstan med målet att skapa tätare relationer mellan aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad samt mellan aktörer och medborgare. Detta för att bädda för en snabbare, billigare, och mer hållbar utveckling. Fokus ligger framförallt på att undersöka och utveckla digitaliseringens möjligheter att snabba på processen för samhällsbyggnad. Helt enkelt, vi vill tillsammans med er skapa en smartare och mer hållbar stad.

Sustainable Innovation anordnar workshopen tillsammans med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Workshopen hålls i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera (man får gärna delta även utan idé och problemställning).

Klicka här för att anmäla dig!

Klicka här för att läsa mer om projektet


Medverkande experter:


Josephine Nellerup, Stadsbyggnadskontoret Malmö

Planering i Co-creation med medborgarna

Hur får vi engagemang i hur staden byggs och vem hörs i dialogen? I stadsplaneringen idag finns en stark önskan om en öppen och demokratisk process. Men ofta är det svårt att i tidiga skeden, som i starten av och i samrådet av en detaljplan, få engagemang och input från medborgarna. Ofta är det några få starka personer eller grupper som hörs och intresserar sig. Det är också svårt att förstå en stadsbyggnadsidé och hur ett stadsliv kan bli utifrån dagens juridiska detaljplanekarta. Kan vi visa vad detaljplanen innebär på ett mer pedagogiskt sätt och fånga in en bredare skaras synpunkter och kunskaper? Hur når vi igenom det informationsbrus som finns? Kan vi hitta andra former än fysiska samrådsmöten en viss dag och klockslag? Kan vi ta fram samrådsredogörelsen mer tidseffektivt och också ha en transparentare process om hur synpunkterna tas till vara och hur de påverkar helheten. Kan digitaliseringen ge en mer demokratisk, inkluderande och  medskapande stadsbyggnadsprocessen?


Kent Eriksson, KTH Genomförandeskedet bygg

Hur digitala modeller kan förmedlas över hela livscykeln och vilke effektivitets och hållbarhetsvinster som skapas av det.

Konstruktion av den byggda miljön sker genom att det först planeras, sedan konstrueras, varefter drift och underhåll tar vid, fram till dess det är dags för rivning och återvinning. Idag används digitla modeller i liten utsträckning för att integrera över dessa faser i den byggda miljöns livscykel. Det finns dock stora möjligheter att använda digitala modeller för att effektivisera byggnadskonstruktion och samtidigt göra det mer hållbart. Jag tänker tala om vad som sker idag, och vad som återstår att göra. 


Joachim Lindborg, Sustainable Innovation Sensorer i byggmaterial

Idé: Spårbarhet genom betonghanteringen ökar digitalisering
Utmaning: Idag hanteras betong och även andra byggmaterial ganska adhoc det finns inte så mycket spårbarhet. Genom en enkel frivillig uppföljning skulle man inom betong hanteringen drastiskt kunna öka spårbarheten speciellt för att kunna återvinna bentong bättre. Sensorer som mäter materialen över tid kan ge nyttor åt många olika funktioner fukt spänning vibration kan nyttjas för underhåll, försäkringsbolag och utöka livslängd, minska kostnader m.m

 Nils Berglund, Vyer Visualisering

Idé: Hur en digitala kopia av en byggnad underlättar fastighetsförvaltning
Utmaning: Kostnadseffektiv insamling av fastighetsdata över tid. 

Ta chansen! Möjlighet för dig som vill diskutera egna idéer och framtidens lösningar.

Exempel på idéer som redan kommit in:

Informationshantering och kommunikationsytor kring den digitala arbetsplatsen.

Arbetssätt för att skapa kreativ framtidslösningar för städer som skapas nu men byggs först om 10 år och ska levas i om 20 år i ytterligare 100 år.

Prototyp för att visualisera ett obrutet informationsflöde. En idé kring en plattform för kunskap om samhällsbyggnadsprocessen ur ett helhetsperspektiv.

 


Partners:

I projektet samarbetar Sustainable Innovation, Urban ICT Arena, KTH och Lantmäteriet.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.