Genom våra medlemmar, men också vårt breda nätverk av forskare, entreprenörer och finansiärer, fångar vi upp projektidéer. En noggrann bearbetning och prioritering av projektidéerna sker inom Sustainable Innovation, ofta i flera steg, där idéerna ställs mot kriterier som effektiviseringspotential, nyhetsvärde och finansieringsmöjligheter.

De mest lovande projektidéerna går vidare till en formeringsfas där syfte, mål, projektkonsortium, finansiering och kommunikationsplan tas fram. I detta skede knyts relevant forskning till projektet och offentliga finansieringsmöjligheter utforskas. Själva projektet kan starta när såväl konsortium som finansiering är på plats.

Parterna i projektet undertecknar ett projektavtal och bildar en styrgrupp. En projektledare utses som får det operativa ansvaret för att driva projektet samt rapportera till styrgruppen.

Tillsammans med våra medlemmar tar vi idéerna från ritbordet till allmänheten. På det sättet förverkligar vi den hållbara framtiden.